De arbeidsongeschikte werknemer: 8 tips

16 december 2020

Een arbeidsongeschiktheidsdossier kan een jarenlang traject worden. En niet zelden komt er een conflict uit voort. Lees hieronder 8 tips voor werkgevers bij (langdurige) arbeidsongeschiktheid van een werknemer.

arbeidsongeschikt-ziek-werknemer-tips

1. Houd vinger aan de pols en blijf betrokken

Gebrek aan betrokkenheid is een veelgemaakt verwijt aan het adres van de werkgever. Oprechte betrokkenheid van de werkgever is geen wettelijke verplichting, maar dit kan wel een conflict helpen voorkomen. Denk aan een een bloemetje of een beterschapskaart. Wel verplicht is het houden van contact, als dat medisch gezien mogelijk is. Minstens eenmaal in de 6 weken, over hoe de re-integratie gaat. Een koffiemomentje kan al voldoende zijn. Houd die gesprekken bij, doe daarvan kort verslag en neem dit op in het re-integratiedossier.

2. Schakel een (goede) bedrijfsarts in

Dat is ook een wettelijke verplichting. Alleen een bedrijfsarts kan beoordelen of de werknemer daadwerkelijk arbeidsongeschikt is. En of er nog mogelijkheden tot werken zijn. De adviezen van de bedrijfsarts zijn leidend. Zorg er dus voor dat je een contract hebt met een betrouwbare en pragmatische arbodienst, met kundige bedrijfsartsen. 

3. Herstelprognose

De herstelprognose ontbreekt soms in het rapport van de bedrijfsarts. Maar die is van groot belang. Bijvoorbeeld voor de inschatting of een vervanger moet worden aangesteld. En om te bepalen wanneer het opzegverbod tijdens ziekte vervalt, of wanneer (na langdurige ziekte) een ontslagaanvraag kan worden ingediend bij het UWV. 

4. Deskundigenoordeel

De werkgever blijft verantwoordelijk voor een goed re-integratieproces en zal een loonsanctie opgelegd krijgen als er tekortgeschoten is. Met als gevolg dat je een jaar langer het loon tijdens ziekte moet doorbetalen. Twijfel je aan het advies van de bedrijfsarts? Of is daarover discussie met de werknemer? Vraag dan een deskundigenoordeel aan bij het UWV. Dit oordeel is niet bindend, maar kan partijen uit een impasse halen. Het duurt 2-4 weken voordat een beslissing volgt.

5. Wet Poortwachter 

Om te werken richting een succesvolle re-integratie en om een loonsanctie te voorkomen, is het slim om strak volgens de stappen van de Wet Poortwachter te werken. Vul in ieder geval op tijd de probleemanalyse in en het plan van aanpak. Missers worden vaak gemaakt waar het de inzet van het tweede spoor betreft. Zodra er geen mogelijkheden te verwachten zijn bij de eigen werkgever, moet het tweede spoor al worden gestart. Via het tweede spoor re-integreert de werknemer bij een ander bedrijf.

6. Loonopschorting / loonstop / ontslag

Loopt de re-integratie stroef, omdat de werknemer niet of onvoldoende meewerkt? Dan kun je sancties overwegen. Je moet wel eerst schriftelijk waarschuwen, voordat je een sanctie oplegt. 

Je kunt het loon opschorten. Dat is het tijdelijk niet uitbetalen van het salaris, als de werkgever niet kan (laten) checken of daadwerkelijk sprake is van arbeidsongeschiktheid. Bijvoorbeeld als de werknemer weigert naar de bedrijfsarts te gaan. Blijkt de werknemer toch arbeidsongeschikt, moet het volledige loon alsnog worden uitbetaald.

Dat is anders bij een loonstop. Die leg je bijvoorbeeld op wanneer de werknemer passende werkzaamheden weigert op te pakken. Er is dan pas weer recht op loon op het moment dat de werknemer die taken verricht. In de tussentijd niet. Een loonstop is niet zonder risico. Is die onterecht opgelegd, dan kan de werknemer aanspraak maken op het achterstallige loon en de wettelijke verhoging van max 50%.

In het uiterste geval kan een werknemer die onvoldoende meewerkt aan de re-integratie worden ontslagen. Maar ook hier kleven grote risico’s aan. Overleg altijd eerst met een specialist.

7. Regel vervanging, maar wel tijdelijk

Omdat de taken van de zieke werknemer doorgaan, is vervanging nodig. Onthoud wel dat een zieke werknemer recht heeft op terugkeer in de bedongen arbeid, na te zijn hersteld. Zorg er daarom voor dat de vervanger op basis van een tijdelijk contract wordt aangesteld, of op zzp- of interim basis. Oordeelt de bedrijfsarts dat de werknemer niet meer terug kan keren op de oude functie, dan kan wel een vaste kracht worden aangesteld.

8. Reiskostenvergoeding

Iemand die (langdurig) ziek is, zal geen woon-werk verkeer hebben. Denk er daarom aan de reiskostenvergoeding stop te zetten als er geen zicht is op spoedig herstel.

Heb je vragen over deze tips? Of kun je in dit traject advies van een specialist gebruiken? Neem dan gerust contact met mij op.

Menu